LAT | RUS | ENG
Komerctiesības

Administratīvās tiesības

Banku tiesības

Komercdarījumu līgumi

Nekustamais īpašums

Būvniecība

Apvienošanas un kapitāla iegāde

Konkurences tiesības

Saistību tiesības

Nodokļi un finanses

Ģimenes tiesības

Mantošanas tiesības

Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, mediācija


Darījuma dokumentu projektu sagatavošana un līguma nosacījumu saskaņošana:
- komerciālā pirkuma līgums,
- komerciālās komisijas līgums,
- ekspedīcijas līgums,
- komerciālā glabājuma līgums,
- līzinga, faktoringa, franšīzes līgums
- aizdevuma līgums,
- līgums par sadarbību, 
- nomas līgums,
- cesijas līgums,
- ķīlas līgums,
- pārvadājuma līgums.

© BLUGER&PLAUDE
Visas tiesības aizsargātas