LAT | RUS | ENG
Komerctiesības

Administratīvās tiesības

Banku tiesības

Komercdarījumu līgumi

Nekustamais īpašums

Būvniecība

Apvienošanas un kapitāla iegāde

Konkurences tiesības

Saistību tiesības

Nodokļi un finanses

Ģimenes tiesības

Mantošanas tiesības

Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, mediācija


Due dilligence par Īpašuma piederību;

Īpašuma apgrūtinājumi, atļautā izmantošana;

Darījumi ar nekustamo īpašumu:
- Pirkuma līgums
- Investīciju līgumi
- Pirmpirkuma līgums
- Rokasnaudas līgums
- Hipotēkas līgumi

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana, pārvaldīšana;

Kopīpašums, īpašuma dalīšana, lietošanas kārtības noteikšana.

© BLUGER&PLAUDE
Visas tiesības aizsargātas