LAT | RUS | ENG
Komerctiesības

Administratīvās tiesības

Banku tiesības

Komercdarījumu līgumi

Nekustamais īpašums

Būvniecība

Apvienošanas un kapitāla iegāde

Konkurences tiesības

Saistību tiesības

Nodokļi un finanses

Ģimenes tiesības

Mantošanas tiesības

Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, mediācija


Dažādu uzņēmējdarbības formu reģistrācijas nodrošināšana;

Komercsabiedrības pamatdokumentu grozījumu sagatavošana un reģistrācija:
- nosaukuma (firmas) maiņa;
- juridiskās adreses maiņa;
- grozījumi statūtos;
- izmaiņas dalībnieku sastāvā;
- izmaiņas valdes sastāvā;
- pamatkapitāla palielināšana, samazināšana, parādsaistību kapitalizācija;
- prokūras izdošana vai izbeigšana;

Komercasiedrību reorganizācija, likvidācija.

© BLUGER&PLAUDE
Visas tiesības aizsargātas